Water in
De Ronde Hoep

Thematrekker Wes Korrel over het hoe en wat

Waterkwaliteit en waterbeheer, twee belangrijke speerpunten voor De Ronde Hoep. Dan gaat het om het realiseren van de KRW-doelen en bijdragen aan schone sloten met veel waterleven, en daarmee aan biodiversiteit. Maar ook om het verkennen van aangepaste vormen van peilbeheer. Daarvoor is goede afstemming nodig met Waternet en Landschap Noord-Holland (LNH), om de verschillende wensen en belangen af te wegen en heldere afspraken te maken.

Maatstaaf-2

Peilaanpassing

De vele gesprekken tussen de boeren, Waternet en Landschap Noord-Holland (LNH) hebben resultaat opgeleverd. LNH laat het flexibele slootwaterpeil los en kiest voor een constant peil van -2,68 in de zomer en de winter. Dit heeft als groot voordeel dat de oeverafkalving stopt en de oevers zich kunnen herstellen. De waterstand was in de winter zo hoog dat hele oevers in de sloot belandden. In de zomer zakte het weer in, waardoor sloten in het reservaat droog kwamen te staan. Die slijtageslag behoort met deze aanpassing tot het verleden.

Europese Kaderrichtlijn Water

De verwachting is dat peilaanpassing een positief effect heeft op de waterkwaliteit en de flora en fauna in de sloten. Dat is belangrijk, want in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarvoor moeten in De Ronde Hoep het fosfaatgehalte verminderen en de macrofaunastand (=soorten als kevers, aaltjes, bloedzuigers, larven van libellen) verbeteren. “De belangrijkste oorzaken voor het hoge fosfaatgehalte in het water van de polder zijn de oeverafkalving en het waterbeheer in het reservaat. Oeverafkalving leidt tot vertroebeling en daarmee minder waterplanten. Ook door de aanwas van bagger zijn veel sloten ondiep en zit er weinig leven in. Een constant slootpeil zal hopelijk positief bijdragen aan de slootconditie.”

Brug-3
Groep-bij-sloot-4

Biodiversiteit

Focus op de slootkanten, onderzoeken wat ideaal is. De werkgroep biodiversiteit is aan de slag gegaan met het herstel van de oevers door bijvoorbeeld kruidenrijke randen te realiseren. “Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de resultaten van het inzaaien van kruidenmengsel vallen tegen. Dat ligt waarschijnlijk aan de voedselrijke bodem waarin gras goed groeit en de kruiden verdringt. Een punt van aandacht is daarnaast de hoeveelheid witbol. Het is ondoordringbaar en verdringt alles. Geen weidevogelkuiken vindt er voedsel. Het is nog de vraag wat we eraan kunnen doen, ook dat is een punt van aandacht.”

Zoutwater in de polder

Er is nog een uitdaging als het gaat om water. De polder De Ronde Hoep wordt omringd door diepe polders en in de zomer komt er via de rivier de Amstel en de boezem kwelwater de polder in. In de winter mengt dat met regenwater, waardoor het verschil in zoutgehalte tussen zomer en winter groot is. Eénderde wordt gebruikt en tweederde wordt door het gemaal weer teruggepompt. “De werkgroep buigt zich over de vraag waar we het laten en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er het verschil tussen zout en zoet niet te groot wordt.’’

Botshol-P1000164
WesKorrel-20

“De polder is mij lief en wat ik kan doen, wil ik ook doen.’’

 

Meer weten?

Mail naar Wes via: whm-korrel@hetnet.nl