Vitale landbouw in
De Ronde Hoep

Thematrekker Bas Timmer over het hoe en wat

Ecologie en economie verbinden. Dát is de grote uitdaging binnen het thema Vitale Landbouw in De Ronde Hoep. Extensivering is een kansrijke oplossingsrichting om te voldoen aan natuurdoelen zoals het verminderen van CO₂ - en stikstofuitstoot en het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit. Maar daarbij moet de boer nog wel een goede boterham kunnen verdienen. En daar begint het al snel te wringen.

Boer-Koe-3

Puzzelen met de provincie

Vitale landbouw staat onder druk. Extensiveren kost nu eenmaal geld. Of minder koeien of meer land. In beide gevallen moet dat worden gefaciliteerd. Een eerste oplossingen is gevonden in de grond die de provincie in de polder heeft aangekocht. In een pilot heeft de provincie 30 hectare via pacht verdeeld onder drie boeren. Daaraan ging een puntensysteem vooraf. Belangrijk onderdelen van dat systeem was de mate van extensivering, het leveren aan een duurzame melkstroom en de afstand van de boerderij tot de pachtpercelen. Om naar een werkbaar model te komen voor alle partijen, paste de provincie het reguliere pachtbeleid aan.

Bedrijfsscenario's

De werkgroep Landbouw heeft vier bedrijfsscenario’s uitgerold voor de toekomst:

  1. Intensief /grootschalig: economisch interessant en dat geldt ook voor investeringen in innovatieve technische maatregelen om de milieubelasting te reduceren.
  2. Kringlooplandbouw: het efficiënt benutten van grond/gras en daarbij een beperkt/of niet gebruik van kunstmest
  3. Natuurinclusievelandbouw: beperkt eiwit in het rantsoen, lage CO₂ -footprint. De boer krijgt naast de melkinkomsten ook betaald voor maatschappelijke (groen/blauwe) diensten, zorg voor het landschap.
  4. Verbreding buiten de landbouw: een camping, zorgboerderij, winkel aan huis.
koeien-jongvee
P1000061-Proud

Vitaal = integraal

Vitale landbouw is afhankelijk van het succes van de andere thema’s, als stikstof en biodiversiteit. De integrale aanpak in het gebied is bewust gekozen en belangrijk omdat alles zich afspeelt op het boerenerf. De doelen zijn nauw met elkaar verbonden. Maar de uitgangssituaties niet gelijk. “Heeft de één een hoge financiering, de andere krijgt geen vergunning voor een nieuwe stal vanwege de stikstofproblematiek. Ook is er weinig vertrouwen in de overheid en hoe de plannen voor de toekomst uitpakken voor boeren. Maar een polder zonder boerenbedrijven is wat ons betreft ondenkbaar. Daarom is het belangrijk om het gesprek gaande te houden over wat mogelijk is. We kunnen het tij keren, maar moeten ook de tijd krijgen.”

“De drie pijlers voor verduurzaming zijn: de economische, de ecologische en de sociale en die moeten in balans zijn met elkaar. En dat proberen wij hier in de polder te bereiken.’’

Meer weten?

Mail naar Bas via: bpj.timmer@hotmail.com