Stikstof in
De Ronde Hoep

Thematrekker Peter Roos over het hoe en wat

Het is de boeren in De Ronde Hoep menens als het gaat om de reductie van stikstof. Maar de opgave is enorm, namelijk 46% reductie. Dat komt omdat het gebiedsproces van De Ronde Hoep, net als dat van de Waardassacker-polder, wordt beïnvloed door het nabijgelegen Natura 2000-gebied, Botshol. Belangrijk voor de plannen in en rond de Botshol is de natuurdoelanalyse van de provincie Utrecht en die zet in op een reductie van 46% stikstof.

Botshol-P1000160

Natuurdoelen Botshol

Wat betreft de stikstofdoelen rekent Noord-Holland voor het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG) met een reductie van 41%. Maar Botshol valt onder de provincie Utrecht en die houdt 46% aan. Bijkomend aandachtspunt voor de werkgroep is de waterkwaliteit in Botshol, die niet goed op orde is. Er wordt veel kwelwater ingelaten vanuit de diepere naastgelegen polder Groot Mijdrecht. Daarom is het belangrijk om naast stikstof ook de waterkwaliteit te betrekken bij het bereiken van de natuurdoelen.

Maatregelen vanuit de boeren

De boeren in De Ronde Hoep zitten niet stil en kijken wat ze kunnen bijdragen aan het verlagen van de stikstofdepositie in Botshol. Daarbij denken ze aan stalaanpassingen, voer- en mestmanagement. Aan efficiënter voeren van ruw eiwit, minder gebruik van krachtvoer en anders bemesten, met bijvoorbeeld meer water of met een bacteriemengsel dat stikstof bindt. Het goede nieuws is, dat de boeren met de maatregelen uit hun polderplan 2.0 ‘De Ronde Hoep, de schoonste polder’, een heel eind in de goede richting komen om stikstof te reduceren.

Botshol-P1000100
Botshol-P1000128

Troefkaart

Het goede nieuws is dat de boeren in De Ronde Hoep al een heel eind op weg zijn als het gaat om verduurzaming. En ze hebben ook belangrijke troefkaarten in handen, zoals open landschap, volop koeien in de wei, heel veel weidevogels en enorm veel mensen die daarvan genieten in de polder.“En de belangrijkste troefkaart zijn wij zelf: de gedreven oplossingsgerichte boeren in de polder!’’

“De stikstofopgave is enorm, maar achteroverleunen is bij ons niet aan de orde!”

Meer weten?

Mail naar Peter via: famproos@solcon.nl