Voortgang aanleg Waterinfiltratie (WIS) en Klei in Veen (KIV)

De inspanningen vanuit de bouwsteengroep Bodemdaling leveren vruchten op: ook Landschap Noord-Holland heeft toegezegd mee te werken aan onderzoek naar effecten van de verschillende bodemdalingremmende maatregelen! Er zijn afspraken gemaakt over hoe WIS en KIV moet worden aangelegd. Daarvoor is het raadzaam ook het Louis Bolk Instituut bij het onderzoek en de monitoring te betrekken. Financiering van e.e.a. is nog wel een aandachtspunt; de bouwsteengroep blijft erbovenop zitten om te zorgen dat dit goed wordt geregeld en vastgelegd.

Met de boeren die geïnteresseerd zijn in WIS en/of KIV zullen de plannen rondom aanleg en monitoring besproken worden. Daarvoor krijgen zij een uitnodiging voor een bijeenkomst in januari. Zodat zij kunnen meedenken over de praktische uitvoering en om concrete afspraken te maken.


Bericht vanuit de bouwsteengroep Bodemdaling.