Kort verslag bijeenkomst Bouwsteengroep Stikstof

Op 10 januari organiseerde de bouwsteengroep stikstof, waarvan Peter Roos de kartrekker is, een bijeenkomst. Onderstaand de belangrijkste punten die besproken zijn:

Communicatie

  • De Ronde Hoep heeft een eigen website Polder De Ronde Hoep – De Ronde Hoep met daarop per thema/bouwsteen de belangrijkste informatie. Daarnaast zijn daar de actuele (nieuws) berichten over het gebiedsproces in onze polder te vinden. Heb je nieuws voor de website, mail dit dan naar de bouwsteentrekker van het betreffende thema.
  • In de Boerderij is een artikel verschenen over het gebiedsproces, ook dat staat op de website.
  • Pim Giel maakt een documentaire over De Ronde Hoep waarbij Peter Roos, Edwin Franzen, Joost van der kroon en Richard Korrel een jaar lang worden gevolgd bij hun werkzaamheden. Pim wil in de documentaire duidelijk maken dat -en hoe-, de veehouderij in De Ronde Hoep, nu en in de toekomst een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.

Metingen

  • Een jaar geleden was stikstof een hot item waar vooral boeren iets aan konden doen. De Ronde Hoep heeft toen het initiatief genomen om metingen uit te voeren, zodat aantoonbaar gemaakt kan worden wat nu eigenlijk de emissie is, en welke effecten maatregelen hebben. Vanuit LNV hebben is hiervoor ‘versnellingsgeld’ beschikbaar gesteld, via de provincie Noord-Holland. Het traject om het geld daadwerkelijk te kunnen gebruiken, duurde lang, maar nu is het zover: we kunnen beginnen!
  • Harm van der Zanden van ‘Connecting agrienfood’ en Jurian Korevaar van ‘PPP-Agro Advies gaven uitleg over het meten zelf, de meetapparatuur en over de studieclub die met de maatregelen aan de slag wil, zoals al eerder aangegeven in ons Polderplan. Duidelijk is dat meten in rundveestallen vrij nieuw is. Er wordt wel veel over gepraat maar daadwerkelijk gemeten wordt er nog weinig.
  • Gedurende de avond is duidelijk geworden dat de boeren niet alleen in de stallen willen meten, maar ook daarbuiten zodat niet alleen emissie uit/in de stal duidelijk wordt, maar ook wellicht invloeden van buitenaf (snelweg). Verder is het van belang om buiten de stal te meten om meer inzicht te krijgen in waar ammoniak nu neerdaalt.
  • Ook het meten van methaan uitstoot wordt van belang geacht. We hebben immers een integraal gebiedsproces waarin niet alleen naar stikstof maar ook naar broeikasgassen gekeken wordt (naast de andere thema’s). Vanuit de Waardassacker polder is er ook de vraag gesteld om samen op te trekken in 1 studieclub. Dat zien betrokkenen niet als haalbare mogelijkheid: andere boeren in de gemeente zouden dan ook mee moeten kunnen doen en bovendien is er in de Waardassacker nog geen meetapparatuur.

Uiteindelijk geven 7 boeren aan mee te willen doen, één wil even bedenktijd en een ander wil wel, maar twijfelt over de geschiktheid van zijn stal.

Gebruik van gegevens

Alle aanwezigen vinden het een belangrijk punt dat er op een zorgvuldige manier met de gegevens wordt omgegaan. Ervaringen uit het verleden zorgen voor grote terughoudendheid om de gegevens te delen. Overigens wordt niet verwacht dat de overheid alle data wil hebben, maar vooral informatie over effectieve maatregelen die gedestilleerd kan worden uit de gegevens. Belangrijke voorwaarde is ook dat boeren niet negatief afgerekend kunnen worden nu zij hun nek uitsteken. Ook moet er helderheid komen over de jaarkosten en begeleidingskosten. En over verantwoordelijkheid voor kosten van reparatie of vervanging als er iets stuk gaat.