Power in
de polder

Niet wachten, maar doen!

15 melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op te stellen. Met maatregelen om hun bedrijven nog meer te extensiveren in combinatie met weidevogelbeheer. De insteek: een goed toekomstperspectief voor hun bedrijven in een vitale polder. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

integraal-DeRondeHoep

Integrale aanpak

Landbouw hoort in De Ronde Hoep, dat is het uitgangspunt voor de betrokken melkveehouders. Zij hebben er niet alleen hun bedrijf, maar zorgen ook voor onderhoud van het gebied. Daarom kiezen ze ook bewust voor een integrale gebiedsgerichte aanpak op thema’s die allemaal samenkomen in het agrarisch landschap: vitale landbouw, bodemdaling, water, biodiversiteit, stikstof. Daarbij gaat het niet om het behalen van het maximale per thema - maar om het optimale voor de polder.

Bouwsteengroep

Voor elk thema is een bouwsteengroep (werkgroep) ingesteld met betrokkenen, met een van de agrariërs als thematrekker. Daarbij ondersteund door ORG-ID en PPP-Agro advies. De een met expertise op gebied van organisatie en beleidsontwikkeling en de ander met kennis van het boerenbedrijf en de praktische uitwerking en uitvoering van maatregelen. In het gebiedsproces trekken de boeren op met agrarisch collectief Noord-Holland Zuid, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Landschap Noord-Holland, gemeente Ouder-Amstel en de provincie Noord-Holland. Op gebied van stikstof vindt samenwerking plaats met de provincie Utrecht.

Bekijk de vlog van één van de boeren over polder De Ronde Hoep

Bekijk de vlog
Groep-lopen-12
LiggingRondehoep

De polder

De Ronde Hoep - een veenweidegebied in Noord-Holland tussen Amsterdam en Amstelveen van ruim 1000 hectare, is al jaren één van de succesvolste weidevogelgebieden in Nederland. Zo wordt het natuurreservaat van 165 hectare van Landschap Noord-Holland  (LHN) praktisch beheerd door boeren. In de polder zitten circa 25 agrariërs, van wie zo’n 15 melkveehouders met gemiddeld 60 hectare grond en 85 koeien. De meeste zijn vrij extensief. Meer dan 80% van de polder valt onder Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb).

 

De uitdaging

De uitdaging in De Ronde Hoep is om economisch, ecologisch en milieukundig perspectiefvolle bedrijven in een vitale polder te realiseren. Dat is ook het doel van het gebiedsproces.

De melkveehouders in de polder trekken de kar van verduurzaming. Vanuit de ambitie dat over 50 jaar zelfstandige bedrijven nog een goed inkomen kunnen genereren met (melk)veehouderij in een open weidelandschap met hoge natuurwaarden, vooral weidevogels.

grutto
Powered by Klimaatslim Boeren op Veen

De Ronde Hoep is een van de polders die werkt volgens de aanpak van Klimaatslim Boeren op Veen, vanuit ‘de kracht van onderop’.

Mede-financiers