Gemeente                                    
 
 
     
 
     
 

Inspraaknota voor de vergadering van de commissie Ruimte van de Gemeenteraad van Ouder-Amstel van donderdagavond 16 april 2009.


Meneer de voorzitter, dames en heren leden van de commissie Ruimte, meneer de Wethouder,

Mijn naam is Willem Jan Aalders. Ik ben voorzitter van de Stichting De Ronde Hoep. Verschillende aangesloten bewoners en ondernemers zijn hier aanwezig om hun belangstelling te tonen. Er bestaat in de polder een sterk gevoel van betrokkenheid en een grote mate van eensgezindheid in deze zaak.

Dames en Heren, uw taak is terecht en honorabel. Het algemeen belang moet gediend worden en daarvoor is uw wijsheid en daadkracht nodig. Maar daarnaast rust op u de zorgplicht voor de belangen van de minderheden en vooral die minderheden op wie de last van uw beslissing wordt gelegd. Op die zorgplicht doen wij hier een dringend beroep.

De gemeentepolitiek is niet “lager” in de zin dat u alleen beslissingen van “hogerhand” dient uit te voeren. U heeft vooral een eigen verantwoordelijkheid die geborgd is in Uw centrale rol in onze democratie, dichtbij de burger. En in uw eigen intelligentie en kracht. Zelfs onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening hoeft U niet zonder meer te buigen voor onterechte dwang. Misbruik van macht, onzorgvuldigheid en overhaasting kan en mag ook onder die wet niet.

Een eenzijdige dwang aanwijzing van onze polder door de Provincie is ongehoord en niet alleen maar vanwege haar voorbarigheid en haar mogelijke desastreuze gevolgen voor het agrarisch voortbestaan van onze polder. De mij toegemeten tijd is tekort om hier meer gedetailleerd op in te kunnen gaan. Graag verwijs ik naar de bijlage bij de vandaag aan u uitgereikte tekst en naar onze inspraaknota met betrekking tot het concept-Waterplan 2010-2015 van de Provincie Noord Holland waarvan wij u een kopie hebben toezonden.

We hebben keer op keer heel ernstig gewaarschuwd en doen dat nu weer. Als er nu nog foute beslissingen worden genomen dan is er sprake van verwijtbare voorbedachte rade.

Zoals U weet menen de faculteit civiele techniek van de Technische Universiteit Delft en twee van de meest vooraanstaande landelijk en internationaal opererende civieltechnische ingenieursbureaus dat een technische oplossing zonder opoffering van onze polder technisch alleszins haalbaar is. Wij hebben dan ook inmiddels gezamenlijk een onderzoeksgroep gevormd die zich in die alternatieven verdiept. De vooruitzichten zijn hoopgevend ware het niet dat van de zijde van vooral de Provincie een permanente tegenwerking wordt ervaren die ook ingenieursbureaus huiverig maakt om hun naam aan het onderzoek te verbinden. Kennelijk zijn sommige overheden in ons land al zo diepgezonken.

Er bestaat in brede kring behoefte aan een betere oplossing dan calamiteiten-berging. Dat komt ook naar voren in de programma’s van het CDA en Water Natuurlijk voor de laatste verkiezingen voor het waterschap AGV.

In verschillende programma’s van politieke partijen en ook in de Visie 2020 van de gemeente wordt grote waarde gehecht aan betrokkenheid van de burgers. Terecht, maar waarom dan willen we de deskundigen bij uitstek niet de kans geven om op basis van de laatste stand van wetenschap, kennis en ervaring met een alternatief te komen. Een dergelijk alternatief is zowel bedoeld voor de afvoer van calamiteus water in extreem natte tijden alsook voor de aanvoer van zoet water in tijden van droogte. Zoals U zeker ook weet zou dat voor de ecologie in onze polder een aanzienlijke verbetering betekenen vergeleken met de huidige situatie van inlaat van zilt water uit Groot Mijdrecht.

Dames en heren op 28 april a.s. zullen wij spreken met de burgemeester als portefeuillehouder veiligheid en rampenbestrijding en de wethouder ruimtelijke ordening. We hopen en vertrouwen op een dialoog met begrip en aandacht voor onze wederzijdse problemen en argumenten en met de behoefte tot het vinden van een gemeenschappelijk plan zonder het risico te lopen dat we door de Provincie van het bord worden gespeeld. Daar is het allemaal toch veel te belangrijk voor en de risico’s voor de polder toch veel te groot. Dat vindt U toch ook? Help ons dan.

Ik dank u voor uw aandacht.

Bijlage bij inspraak nota voor de vergadering van de Cie Ruimte op donderdag 16 april 2009

Eenzijdige aanwijzing van de Ronde Hoep als calamiteiten-bergingspolder door Provincie is voorbarig en onverantwoordelijk.

Ondermeer omdat

Calamiteitenberging desastreuze gevolgen kan hebben voor het agrarisch voortbestaan van onze polder. Gebruikt de visie 2020 van de gemeente om daarom de term “ecologisch” gebied voor de polder en niet “agrarisch” gebied?

Nog lang niet alle alternatieven voor calamiteitenberging in onze polder zijn onderzocht en,

De technische kwaliteiten en -conclusies van het Hoogheemraadschap AGV lang niet volmaakt blijken zijn, zoals bleek uit het rapport van de commissie Remkes over Groot-Mijdrecht.

De faculteit civiele techniek van de Technische Universiteit Delft en twee van de meest vooraanstaande landelijk en internationaal opererende civiele ingenieursbureaus een technische oplossing zonder opoffering van onze polder technisch alleszins haalbaar vinden en daaraan willen meewerken.

Er nog geen definitieve besluiten bestaan over piekbergingsgebieden in de polders van de Amstelboezem. Zo lang die er niet zijn zal de Ronde Hoep extra bedreigd zijn.

Het eerste ontwerp schadevergoedingsregeling van het Hoogheemraadschap dermate deskundig met de juridische kaasschaaf was behandelt dat nauwelijks nog iets overbleef van de toegezegde 100% schadevergoeding, omkering van de bewijslast en één uitbetaalloket. Dat belooft niet veel goeds voor een situatie waarin de aanwijzing van de Ronde Hoep zou vaststaan maar de schadevergoedingsregeling nog niet!


--------

Uit de programmas van het CDA en Water Natuurlijk voor de laatste verkiezingen voor het waterschap AGV

CDA vindt dat “voordat een deel van de agrariërs en bewoners in de Ronde Hoep een maatschappelijk probleem voor de hele regio moet oplossen,de technische mogelijkheden en oplossingen eerst moeten worden onderzocht”.

Water Natuurlijk wil dat Amsterdam meer ruimte maakt voor de afvoer van overmatig wateraanbod in de Amstel naar het gemaal Zeeburg.

 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010