Waterschap                        
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
t.a.v. mevrouw drs. N.M. Beekman
sectormanager Water
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
 
 
 
Ouderkerk aan de Amstel, 24 december 2009
 
 
Betreft : Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
 
 
Zeer geachte mevrouw Beekman,
 
Hierbij bevestigen wij de goede ontvangst van Uw brief met bijlagen van 19 november 2009 (verzonden op 23 november 2009). De door U toegezonden rekening hebben wij inmiddels betaald.
 
Met onze brieven van 24 april 2009 en 29 juni 2009 verzochten wij U op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de in die brieven genoemde informatie te verstrekken. Met Uw brief van 11 november 2009 (verzonden op 5 november 2009 ?) deelt U ons mede te hebben besloten om ons inzage te geven in Uw dossier “Waterberging pilot Ronde Hoep”.  Dat (inzage) gebeurde tijdens ons bezoek van 11 november j.l. U stelt voorts ons verslag (van 11 oktober 2009) van de bespreking van 9 oktober 2009 te zien als een nadere concretisering van onze WOB verzoeken.
 
 
 
 
Wij kwamen overeen dat U er van uit kunt gaan dat wij van de documenten over calamiteitenberging die te vinden zijn op de website www.noord-holland.nl onder “Bestuur” en vervolgens onder “Provinciale stukken” en onder “Gedeputeerde Staten” > “Overdrachtsdossiers” aldaar kennis zullen nemen.
 
Tenslotte deelde U ons mede op grond van artikel 11 lid 1 en 2 WOB geen informatie te verstrekken uit een Nota GS met bijbehorende stukken die is vastgesteld op 24 maart 2009 omdat deze is opgesteld ten behoeve van intern beraad betreffende de voorbereiding van de besluitvorming van GS en PS.
 
Met Uw brief van 19 november j.l. (verzonden op 23 november j.l.) ontvingen wij de fotokopieën van de tijdens ons bezoek van 11 november j.l. uit het dossier “Waterberging pilot Ronde Hoep (twee mappen) geselecteerde documenten. In deze brief stelde u er van uit te gaan dat aldus geheel te hebben voldaan aan onze verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
 
Hierna reageren we als volgt op het bovenstaande.
 
Ons verslag van 11 oktober j.l. geeft weliswaar een concretisering echter geenszins een limitatieve concretisering van onze verzoeken. Die kunnen wij immers niet geven. Ons verzoek aan U betreft alle informatie met betrekking tot en in verband met de Ronde Hoep en (calamiteiten) waterberging in die polder waarover de Provincie beschikt. Het moge dan ook duidelijk zijn dat het voor ons niet mogelijk is om te beoordelen of U geheel voldaan heeft aan onze verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het ligt in de rede dat een dergelijke bevestiging alleen Uwerzijds kan worden gegeven. Ter voorkoming van misverstanden in de toekomst verzoeken wij U daarom ons te bevestigen dat U al de door ons gevraagde informatie aan ons ter beschikking heeft gesteld c.q. van de desbetreffende vindplaatsen in genoemde correspondentie schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 
Tenslotte begrijpen we Uw weigering niet om op grond van artikel 11 lid 1 en 2 WOB geen informatie te verstrekken uit een Nota GS met bijbehorende stukken die is vastgesteld op 24 maart 2009. Uit Uw antwoord maken wij op dat het hier gaat om “documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad met daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen”. Op grond van artikel 11 lid 2 WOB kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft
 
 
gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. Wij mogen U eraan herinneren dat wij tijdens het overleg van 9 oktober j.l. op artikel 11 leden 1 en 2 WOB hebben gewezen en dat we toen met elkaar hebben afgesproken dat “interne stukken met persoonlijke beleidsopvattingen “geanonimiseerd”  (dwz in niet op personen herleidbare vorm) ter beschikking zullen worden gesteld. Al met al verzoeken wij U de hier bedoelde informatie uit desbetreffende Nota GS aan ons te verstrekken. Indien zou blijken dat “degene(n) die deze opvattingen heeft/hebben geuit of zich erachter heeft/hebben gesteld”, niet heeft/hebben ingestemd met het verstrekken van betreffende “persoonlijke beleidsopvattingen” dan verzoeken wij U ons zulks mede te delen en de desbetreffende informatie in niet tot personen herleidbare vorm ter beschikking te stellen.
 
Mede ter behoud van rechten onder de hangende bezwaarprocedure voor de Hoor- en Adviescommissie en met in achtneming van het verzoek van deze commissie aan ons om ons bezwaarschrift vóór 4 januari a.s. aan te vullen, zien wij Uw gemotiveerd antwoord gaarne zo spoedig mogelijk en zo mogelijk per e-mail (met latere schriftelijke bevestiging) tegemoet.
 
Hoogachtend
 
Stichting De Ronde Hoep
 
 
 
 
W.J.Aalders (voorzitter)
 
 
 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010