Waterschap                        
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Waver, 26 November 2009
 
Dames en Heren van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Er wordt wel eens getwijfeld aan het democratische gehalte van de besluitvorming bij waterschappen. Uw College bestaat voor een meerderheid uit belangen groeperingen. De algemene volksvertegenwoordiging kan daardoor in de knel komen en daarmee een afgewogen bediening van het algemeen belang. Want, het zal U bekend zijn, één van de peilers van democratische besluitvorming ten dienste van het algemeen belang is de zorgplicht voor de belangen van de minderheid. Juist daarin ligt de zekerheid van de burger dat zorgvuldig met z’n belangen wordt omgegaan. Tenslotte behoren we allemaal wel een tot een minderheid.
Lichtzinnige grappen uit Uw midden ten koste van zo’n minderheid, zoals in ons geval over “non speculatiebedingen” of zo, zijn dan ongepast tegenover de potentieel getroffenen.   Die zijn weerloos. Dat doet pijn. Uw College, het Dagelijks Bestuur, de dijkgraaf persoonlijk, U bent er van verschillende kanten vele malen op gewezen dat de veel herhaalde toezegging van volledige en 100% vergoeding en de principiële bewijslastomkering niet volledig in de concept schaderegeling is terug te vinden. Inrichting en gebruik van de polder voor calamiteitenberging zoals dat nu overwogen wordt laat bij de gelaedeerden enorme restant schaderisico’s achter. En dan te bedenken dat het hier gaat om de droge voeten van een grote welvarende meerderheid in de rest van Amstelland!
We willen dat U, als onze vertegenwoordigers, zorgvuldig omgaat met onze belangen en daar in Uw College voor durft te staan bij uw toezicht op het dagelijks bestuur. U kunt dat alleen doen indien U door het dagelijks bestuur nauwkeurig van de benodigde informatie wordt voorzien. Dan pas kunt u tot een zorgvuldige besluitvorming komen.
Wij lezen de notulen van Uw vergaderingen en verbazen ons soms over de ongenuanceerde en soms zelfs onjuiste informatie die U ontvangt van het DB en op grond waarvan U tot Uw besluiten komt. Daarom leggen wij U de volgende concrete vragen voor:
1.     Heeft U kennisgenomen van het verslag van de commissie voor advies en bijstand van 11 juni j.l. ter zake van calamiteitenberging en inundatie van de Ronde Hoep en met name de zinsnede dat (door het DB) “afspraken zijn gemaakt met LTO over de vraag hoe de schade wordt bepaald?”
2.     Vindt U het behoren tot de plicht van het DB om U nauwkeurig te informeren?
3.     Bent U van mening dat er verschil bestaat tussen het voeren van overleg en het maken van afspraken?
4.     Heeft U zich vergewist van de juistheid van de sub 1 genoemde informatie?
5.     Indien het antwoord op vraag 2 ontkennend is bent U dan zonder meer uitgegaan van de juistheid van de sub 1 genoemde informatie omdat die U verstrekt is door het dagelijks bestuur?
6.     Was U al eerder op de hoogte van het feit dat de informatie sub 1 onjuist is?
7.     Hoe weet U of andere door het DB aan U verstrekte informatie nauwkeurig en juist is dan wel onjuist?
8.     Wat is Uw reactie op onjuiste en onnauwkeurige informatie verstrekking door het dagelijks bestuur in het algemeen en de hier bedoelde onjuiste en onnauwkeurige informatieverstrekking in het bijzonder?
9.     Hoe vrijwaart U zich voor de toekomst van onjuiste, onnauwkeurige en onzorgvuldige informatieverstrekking door het DB?
Wij stellen beantwoording van de vragen, hetzij in een antwoord schrijven, hetzij als onderdeel van de notulen van deze en andere vergaderingen van Uw College op zeer hoge prijs.
Tenslotte dit. U heeft inmiddels, wat U betreft, een besluit genomen om door te gaan met calamiteitenberging in de Ronde Hoep. Dat heeft U gedaan op basis van de voorliggende globale rapporten van HKV en Arcadis. U weet niet wat de werkelijke complicaties en kosten zijn van inrichting en berging. Dat zal moeten blijken uit het nog op te stellen Inrichtingsplan. Wij kunnen dat wel zeggen. Inmiddels heeft de Technische Commissie van de Stichting een gedetailleerd Technisch rapport opgesteld met geverifieerde kosten berekeningen. Ik kan U nu al zeggen dat de grondmechanica risico’s veel ernstiger zullen zijn dan aan U voorgesteld wordt en dat de kosten veel en veel hoger zijn dan aan U is voorgesteld. Het wordt tijd dat er eindelijk nauwkeurig wordt gekeken naar de alternatieven die ter zijde zijn gelegd omdat ze tientallen miljoenen euro’s zouden gaan kosten. Want zoveel zal het waterschap ook aan adequate inrichting en berging in de Ronde Hoep moeten uitgeven. Tientallen miljoenen euro’s dus of een ondeugdelijke goedkope oplossing. U bent gewaarschuwd, dat staat vast.
Als U ons toestaat zullen wij U tijdens Uw vergadering van vandaag of erna gaarne een exemplaar van genoemd Technisch Rapport overhandigen.
Hoogachtend
Willem Jan Aalders
(voorzitter Stichting De Ronde Hoep)
 
 
 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010