Waterschap                        
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Naar aanleiding van uw brieven van 14 en 20 juli jongstleden waarin u zowel bij de provincie Hoord-Holland als bij het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht een verzoek heeft ingediend om informatie (onderverwijzing naar de Wet Openbaarheid van Bestuur), bericht ik u als volgt.
 
Met betrekking tot de inschatting van de kosten van microtunneling is geen document beschikbaar. De inschatting is gedaan op basis van expert-judgement. Omdat de kosten op basis van expert-judgement dusdanig hoog werden ingeschat, werd het niet zinvol geacht om de microtunneling verder te onderzoeken. De exacte kosten zijn dan ook niet berekend.
Uw verzoek u alle informatie toe te sturen waarover wij beschikken met betrekking tot microtunneling en/of het gebruik van pijpleidingen ten behoeve van wateraanvoer, afvoer en of zuivering en de kostenaspecten daarvan is te algemeen geformuleerd om goed te kunnen beantwoorden. Wij vragen u daarom dit verzoek nader te specificeren.
 
U verzoekt verder om u al die documenten ter beschikking te stellen waarin de door ons onderzochte alternatieven van calamiteitenberging in de Ronde Hoep worden behandeld. In het rapport ‘Pilot De Ronde Hoep, een weegschaal voor beheersing van hoogwatercalamiteiten’, staan de onderzochte alternatieven beschreven voor beheersing van extreem hoog water op de Amstellandboezem. Eén van de alternatieven is calamiteitenberging in De Ronde Hoep. Het rapport is u toegestuurd door de provincie Noord-Holland op 18 juli 2006 en nogmaals op 17 juli 2009. Wij gaan ervan uit dat hiermee aan het betreffende gedeelte van uw verzoek is voldaan.

 
 
 
 
Op 2 juli 2009 heeft het algemeen bestuur van AGV besloten om:
- een inrichtingsplan op te stellen voor de calamiteitenberging De Ronde Hoep;
- een schaderegeling op te stellen, die uitsluitend van kracht wordt als de Ronde Hoep wordt ingezet als calamiteitenberging; en
- akkoord te gaan met de kostenverdeling zoals door het DB vastgesteld op 30 oktober 2007.
Dit is besloten onder het voorbehoud dat provinciale staten van de provincie Noord-Holland besluiten de calamiteitenberging in De Ronde Hoep in de structuurvisie op te nemen, en onder het voorbehoud dat de gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel besluit om op basis hiervan het bestemmingsplan aan te passen.
Aangezien de gemeente de voorwaarde stelt dat het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht eerst een schaderegeling vaststelt, voordat de gemeente besluit om het bestemmingsplan al dan niet aan te passen, zal de schaderegeling in het najaar ter besluitvorming aan het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap worden voorgelegd.
 
Het besluit van 2 juli jongstleden is een besluit dat geen rechtsgevolgen voor u heeft. Er staan daarom geen rechtsmiddelen tegen open. Het op te stellen inrichtingsplan zal worden voorbereid volgens de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. U krijgt dan vanzelfsprekend de gelegenheid om namens de stichting uw zienswijze in te dienen.
 
Op het moment dat de gemeente Ouder-Amstel de Ronde Hoep in het bestemmingsplan aanwijst als calamiteitenberging staan ook daar de betreffende rechtsmiddelen tegen open.
 
U verwijst in uw brief naar de zienswijze, die u heeft ingediend met betrekking tot het ontwerp Waterbeheerplan Europese Kaderrichtlijn Water. Dit waterbeheerplan heeft geen betrekking op de aanwijzing van polder De Ronde Hoep als calamiteitenberging. Bovengenoemd besluit maakt geen onderdeel uit van dit waterbeheerplan. In het najaar zult u een reactie op de door u, op dit waterbeheerplan ingediende zienswijze ontvangen.

Onder verwijzing naar het bovenstaande verzoeken wij u derhalve om uw verzoek om informatie nader te specificeren, waarna wij u zo spoedig mogelijk van de gevraagde documenten zullen voorzien.
 
De kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van stukken worden berekend met inachtneming van de Precariobelasting- en legesverordening van het hoogheemraadschap.
 
 
 
 
Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 
 
Namens deze,
 
 
 
 
mr W.B. ten Haaf
 
 
 
 
 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010