Waterschap                        
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Dagelijks Bestuur
t.a.v. mevrouw J. van Dijk
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
 
 
 
 
 
Ouderkerk aan de Amstel, 4 februari 2009
 
 
Betreft : Inspraak op Waterbeheersplan
 
Zeer geacht College,
 
Hiermede geven wij gaarne onze zienswijze in het kader van de opengestelde inspraak ten aanzien van het Waterbeheersplan.
 
Naar onze mening is de voorbereiding van de besluitvorming ten aanzien van het thans ingediende ontwerp Waterbeheersplan ondeugdelijk en alleen al daarom in strijd met de wet en regelgeving althans in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De convocatie van de mogelijkheid tot inspraak is immers onvoldoende expliciet en onduidelijk. In de tweede alinea lezen wij dat het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht het “ontwerp-KRW deel van het Waterbeheersplan” …. op 26 november jl. heeft vrijgegeven voor inspraak. Niet wordt aangegeven gedurende welke periode die inspraak open staat. Wel lezen we dat van 5 januari tot en met 15 februari 2009 het planter inzage ligt. Over de periode van inspraak wordt niet gesproken en dat is onjuist. Naar ons weten wordt nergens samenval van ter inzage legging en inspraak voorgeschreven. Wetenschap van feitelijke samenval van periodes kan dus niet van de burger worden verwacht. Er is in casu dus niet voldaan aan de vereisten van wet en regelgeving met betrekking tot de inspraak.
 
Hoewel ook niet voldoende expliciet tot uitdrukking gebracht in het concept-Waterbeheersplan menen wij te begrijpen dat dit plan ook betrekking heeft of kan hebben op de (beoogde) aanwijzing, althans (beoogd) gebruik van de polder de Ronde Hoep voor calamiteitenberging. Indien dat inderdaad het geval is wijzen wij er op dat een dergelijk plan in strijd is met de Europese richtlijn 97/11/EG jo. 85/337/EEG althans met Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, althans strijdig is met formele en/of materiele algemene (en/of bijzondere) beginselen van behoorlijk bestuur, althans getuigt van miskenning van de argumenten de agrariërs, bewoners en andere belanghebbenden in de polder de Ronde Hoep. Noch bij de agrariërs en bewoners van de polder, noch bij de gemeente Ouder-Amstel, noch bij de boeren organisaties, noch bij de organisaties van bewoners bestaat draagvlak voor de inrichting en gebruik van de Ronde Hoep voor calamiteitenberging. Ter verdere toelichting op deze conclusie verwijzen wij naar onze bijgevoegde inspraaknota (met bijlagen) inzake het concept Waterplan 2010-2015 van de Provincie Noord-Holland (Bijlage A).
 
Meer in het bijzonder – doch niet met uitzondering van onze andere argumenten en conclusies – maken we U erop attent dat de beoogde investeringen in een neven-functie van de Ronde Hoep voor calamiteitenberging prematuur zijn en zelfs overbodig kunnen blijken te zijn. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als een (nieuwe) vernattings-variant van Groot Mijdrecht (Noord), calamiteitenberging in die droogmakerij in de rede legt en/of als het haalbaarheids-onderzoek dat wij samen met de TU Delft en enkele grote en respectabele ingenieursbureaus en na overleg en met mede weten van het Waterschap (en de Provincie Noord-Holland) hebben geïnitieerd, succesvol blijkt te zijn (zie ook Bijlage A onder Bijlage I en Bijlage IV 5e aandachtstreepje). Dit haalbaarheidsonderzoek betreft multifunctioneel gebruik van bestaande (technische) methoden als alternatief voor calamiteitenberging. Bij dit onderzoek wordt ook de aanvoer van zoet water in tijden van droogte betrokken. Het Waterschap en de Provincie Noord-Holland hebben verklaard te willen meedenken terwijl de Provincie zich bereid heeft verklaard de uitkomsten van het haalbaarheids-onderzoek in haar definitieve besluitvorming te zullen betrekken. De van de Provincie zeer onlangs ontvangen mededeling dat men toch maar niet wil wachten op die uitkomsten treft ons dan ook pijnlijk en met ongeloof.
 
Al met al handhaven we echter onze uitnodiging aan het Waterschap (en de Provincie Noord-Holland) om toe te treden tot bedoelde studiegroep met de TU Delft, ingenieursbureaus en andere deskundigen om het haalbaarheidsonderzoek gezamenlijk tot een succes te maken. 
 
Gaarne zien wij Uw antwoord en het inspraakverslag tegemoet. Van mevrouw J.van Dijk begrepen we tijdens ons telefoongesprek van 29 januari j.l. dat het door U te nemen besluit voor bezwaar en beroep open staat na ontvangst door ons van Uw antwoord op deze inspraaknota.
 
Hoogachtend
 
Stichting De Ronde Hoep i.o.
mede namens de stuurgroep
 
 
 
 
 
 
Willem Jan Aalders
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010