Gemeente                                    
 
 
     
 
     
 
Inspraak
Dames en Heren van de Commissie Ruimte
Uit de website van de gemeente maak ik op dat B&W wil dat U zich uitspreekt over calamiteitenberging in de Ronde Hoep en U vraagt akkoord te gaan met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de andere overheden. Er zou zoveel als mogelijk zijn voldaan aan de criteria van Uw raad zonder welke het voor de gemeente niet mogelijk is om de Ronde Hoep aan te wijzen als calamiteitenbergingspolder.
Inmiddels kan ik U mededelen dat in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschap van vanmiddag door de djjkgraaf werd geconstateerd dat de concept samenwerkingsovereenkomst nog niet “uit onderhandeld is” zodat eigenlijk de grond voor Uw overleg lijkt te zijn vervallen.
Niettemin zou ik, met Uw goedvinden, toch nog even mijn tekst willen voordragen. Als volgt:   
Zoals U weet houdt ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in dat U akkoord gaat met wijziging van de bestemming van de Ronde Hoep calamiteitenbergingsgebied en dat U feitelijk de controle over dat gebied afstaat aan het waterschap.
Het zogenaamde “neen mits” standpunt van Uw raad vereist piekberging in de Bovenkerkerpolder en een goede schadevergoedingsregeling voor de bewoners.
Piekbelasting in de boezem kan echter niet worden afgevoerd naar de Bovenkerkerpolder. Daar kan volgens het watergebiedsplan Wester-Amstel alleen maar gebiedseigen water worden geborgen. Er is dus voor de Ronde Hoep geen voorportaal aanwezig voor de opvang van piekbelastingen in de boezem.
De voorliggende concept schadevergoedings-regeling kan niet worden aangemerkt als een goede regeling voor de ondernemers en bewoners. U heeft kennis kunnen nemen van de vele uitgebreide en gedetailleerde mondelinge en schriftelijke observaties van onze zijde en van het LTO.
De toegezegde volledige en 100% schadevergoeding is slechts zeer gedeeltelijk in de voorliggende concept regeling terug te vinden. De ondernemers en bewoners worden met enorme eigen restant risico’s achtergelaten. De enige getroffen aanpassing betreft het facultatief aanleggen van beschermende binnen dijken met behoud van schadevergoeding. En dat alleen al is een vreselijke valkuil omdat die binnendijken enerzijds veelal technisch noodzakelijk zijn terwijl er anderzijds geen vergoeding wordt gegeven voor het ter beschikkingstellen van grond, niet rekening wordt gehouden met bestaande en toekomstige milieuwetgeving, onderhoudskosten niet worden vergoed en onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de bedrijfsvoering.
Door het onthouden van vergoeding van schade door eigen vernatting binnen het gebied van de Ronde Hoep is er sprake van ongelijke behandeling vergeleken met de andere polders aan de Amstelboezem die in beginsel ook ten tijde van calamiteitenberging hun eigenvernattings wateroverlast kunnen afvoeren op de Amstel.
De zeer algemene formulering met betrekking tot “actieve” en “passieve” schade acceptatie draagt grote risicos in zich voor juridische geschillen. En kosten voor technische en juridische bijstand worden in beginsel niet vergoed omdat de commissie onafhankelijk genoemd wordt maar niet is. En zo zijn er nog heel veel andere ongerechtigdheden in de voorliggende concept regeling.
Dames en Heren, wat ons tot nu toe misschien wel het meeste heeft gestoord is de feitelijke onbereikbaarheid van de bestuurders voor argumenten. Terwijl we met z’n allen afsteven op een drama. Wij hebben van onze kant steeds zowel mondeling als schriftelijk uitgedragen dat wij de problemen gezamenlijk willen aanpakken. Zelfs van de zijde van B&W van onze eigen gemeente zijn er geen initiatieven ontwikkeld om werkelijk met ons te spreken. De overleggen die er zijn geweest waren op ons initiatief en we hebben nooit de gelegenheid gehad om werkelijk serieus en inhoudelijk met elkaar te spreken, noch over de gevolgen van de inrichtingsplannen, noch over de gevolgen van berging in de polder, noch over de conceptschadevergoedingsregeling. En zo is het ons ook vergaan met de Provincie en het Waterschap. We worden afgehouden en we weten niet waarom.
Velen van U zullen inmiddels kennis hebben genomen van ons Technisch Rapport. Daarin wordt uitgelegd waar de rapporten van HKV en Arcadis door hun globale opzet niet aan toe kwamen. Mogelijke decomposities van de veengrond waardoor het geheel of delen van de polder onbruikbaar worden voor de melkveehouderij, verrommeling door uitzicht belemmerende dijken van 1 tot 1,7 meter, juridische procedures en totale kosten van tientallen miljoenen euros. Een deel van die kosten komen wellicht niet rechtstreeks op de gemeente te rusten maar laden de gemeente wel op met langdurige geschillen met belanghebbenden en het waterschap over planschade en de niet geregelde schaderisicos. 
In plaats van de handen ineen te slaan staan de bestuurders tegenover ons. Waarom toch? Wij vragen alleen maar om ordentelijk overleg met respect voor elkaars argumenten. Zodat we er met elkaar de schouders onder kunnen zetten en zorgen dat de Ronde Hoep ongeschonden blijft. Dat moet toch kunnen?
Ik dank U voor Uw aandacht.
 
 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010