Provincie                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
AANTEKENEN
 
 
Aan het College van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem
 
 
 
 
Ouderkerk aan de Amstel, 29 juni 2009
 
 
Zeer geacht College,
 
Hiermede mogen wij U herinneren aan onze brief van 24 april j.l. waarin wij U met beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verzochten om ons bepaalde informatie te doen toekomen. Voor de goede orde zenden wij U bijgaand een kopie van deze brief.
 
Behalve de in die brief gevraagde informatie verzoeken wij U hierbij ons eveneens documenten en bescheiden te doen toekomen met betrekking tot de door U en/of het waterschap en/of andere met U samenwerkende (advies)organisaties en/of –instellingen overwogen en in concept opgestelde schadevergoedingsregelingen met betrekking tot calamiteitenberging in onze polder.
 
Voor de goede orde merken wij op dat onze verzoeken betrekking hebben op documenten en bescheiden daaronder begrepen (doch niet bij uitsluiting van andere informatie) interne notities zoals (doch niet uitsluitend) notulen, memoranda en andere (advies)notities.
Wij herinneren U eraan dat U op grond van art 6 lid 1 WOB 1 gehouden was/bent om zo spoedig mogelijk op ons verzoek te beslissen doch uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop U ons verzoek heeft ontvangen. U kunt/kon Uw beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Van die verdaging behoort c.q. behoorde U voor afloop van eerstgenoemde periode van twee weken schriftelijk gemotiveerd aan ons mededeling te hebben gedaan. Lid 2 van hetzelfde artikel stelt dat verstrekking van de informatie ( Onverminderd het derde lid) zo spoedig mogelijk dient te geschieden, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt, kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste vier weken. Van de verlenging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
Graag vernemen wij van U wanneer U op ons verzoek heeft beslist en waarom wij tot op heden nog geen (gemotiveerd) bericht van U ontvingen.
Ten slotte verzoeken wij U ons voorafgaand aan toezending van de gevraagde informatie te informeren welke kosten met een en ander zijn verbonden en op welke wijze die kosten kunnen worden verminderd en/of gedeeltelijk kwijtgescholden of geretourneerd.
Al met al verzoeken wij U met de grootst mogelijke nadruk en manen U om ons de gevraagde informatie binnen twee weken vanaf heden ter beschikking te stellen. Mochten wij Uw bericht binnen die termijn niet hebben ontvangen dan zullen wij U des geraden ter zake in rechte betrekken.
Hoogachtend
Stichting De Ronde Hoep i.o.
 
W.J. Aalders
(voorzitter)
 
cc:
Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland
Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel,Gooi en Vecht
Gemeenteraad van Ouder-Amstel
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ouder-Amstel
 
 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010