Provincie                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Inspraak Hoorzitting Commissie ROG dd 9 februari 2010
Geacht College,
 
Het dossier Calamiteitenberging in de Ronde Hoep klopt niet. Uit de bij de Provincie gearchiveerde informatie kan geen coherente afweging van alternatieven worden afgeleid die aan de basis zou moeten liggen van het besluit in de Structuurvisie. De communicatie met belanghebbenden klopt niet. We informeerde U daar uitgebreid over. De Nota van Beantwoording klopt niet. We komen daar hierna op terug. En de Schadevergoedingsregeling klopt niet en laat, anders dan toegezegd, ondernemers en bewoners in de Ronde Hoep met een belangrijk eigen risico zitten. Op Uw verzoek hebben wij een toelichting van een aantal gebreken in die schadevergoedingsregeling aan U toegezonden.
 
De Nota van beantwoording klopt niet:
 
 
1.    Wij hebben onze opmerkingen over de Structuurvisie aan Provinciale Staten gericht. Onze onbeantwoorde 28 vragen zijn dan ook aan PS gesteld. Aan U. Het valt dan niet in te zien waarom GS die vragen nu wenst te laten beantwoorden door het Waterschap (inrichtingsplan) terwijl het hier nota bene 28 aanwijzingen betreft van gebreken en tekortkomingen van GS zelve.
 
2.    De Dijkgraaf stelt dat de kans op een “calamiteit” nu 1:250 is en onder het klimaatscenario 2050 pas 1: 100. De gedeputeerde ontkende dat en stelde dat de kans nu reeds 1: 100 is. Deze beide meldingen zijn niet met elkaar te verenigen. Wie heeft gelijk?
 
3.    Hoe kan stellig worden verklaard dat de inundatiediepte niet meer dan gemiddeld 26 cm zal zijn als bekend is dat een watervolume van 2,4 mln m3 of meer zal moeten worden geborgen en het bergend oppervlakte nog niet bekend is?
Toch wordt dit In de Nota van Beantwoording  gesteld. Pas bij het opstellen van het inrichtingsplan zal blijken hoe groot het werkelijk bergend oppervlakte van de polder zal zijn. Nietemin wordt vervolgens verklaard dat de inundatiehoogte niet hoger zal zijn dan gemiddeld 26 cm. De gedeputeerde bevestigde dit ook nog eens in haar antwoord tijdens Uw zitting op 25 januari j.l. .Dit kan gewoon niet en ik zal U uitleggen waarom niet.
-        In de eerste plaats gaat deze gedeputeerde niet over de feitelijke inundatiebeslissing. Dat is zoals bekend een kwestie voor het bevoegde regionale crisismanagement (burgemeester en bij opschaling de burgemeester van Amsterdam en/of de Commissaris van de Koning en/of de Minister)
-        Vervolgens is de veronderstelling dat de “inlaat-schuiven” zullen worden gesloten indien de gemiddelde inundatiediepte van 26 cm is bereikt is niet te rijmen met het uitgangspunt dat het gehele calamiteuze overschot moet worden geborgen. Doet men dat niet dan overstroomt het ergens anders. En dat is nu juist niet de bedoeling.
De HKV/Arcadis rapporten bereken dat het calamiteuze water aanbod met een kans van minder dan 1: 100 op 2,4 mln m3 zal bedragen en met een kleinere kans 5,1 mln m3. Het bergend oppervlakte werd aanvankelijk berekend op 1200 ha, toen (dwz na afscherming van de wijk Benningh) op 900 ha en met het inzicht van heden op circa 670 ha. De inundatiediepte kan dan bij het aangenomen inundatievolume van circa 2,4 mln m3 worden berekend op gemiddelde circa 20 cm resp. 27 cm en 36 cm. Bij een inundatievolume van circa 5,1 mln m3 is de gemiddelde diepte dan 42 cm resp. 57 cm en 76 cm.
 
4.    De structurele alternatieven zijn, niet onderzocht. Er is alleen “van een afstand” naar “gekeken” aldus GS en ze zijn vervolgens op basis van minder dan globale berekeningen afgewezen. Dat is niet zo moeilijk als de kosten verbonden met calamiteitenberging in de Ronde Hoep op een minimaal bedrag kunnen worden gesteld. Op basis van de werkelijke kosten ligt de zaak echter heel anders. Sommige structurele alternatieven kunnen dan zelfs belangrijk goedkoper blijken te zijn.
 
5.    Nu blijkt dat de kosten m.b.t de Ronde Hoep 50 mln euro of meer zullen  kunnen belopen menen wij dat het nog niet zo gek is om de vraag te stellen of een Waterschap met een vrijwel negatief eigenvermogen in staat is om ook in de toekomst en onder alle omstandigheden, in redelijkheid aan al haar verplichtingen te voldoen? Wie neemt die verplichtingen anders voor zijn rekening?
 
6.    Europese Regelgeving schrijft in casu Strategische Milieubeoordeling voor. Het feit dat al eerder over deze locatie is nagedacht echter zonder dat een SMB is uitgevoerd is geen steekhoudend argument om ook nu geen SMB uit te voeren! Dat tekort kan nu ingehaald worden!
 
7.    Het antwoord met betrekking tot de drempelwaarde bij SMB c.q. planmer beoordeling klopt niet en is ten minste onvolledig. De regelgeving met betrekking tot Plan MER kent inderdaad een drempelwaarde (D lijst) van 5 mln m3. De toetsing aan een bergingsvolume voor de Ronde Hoep van 2,4 mln m3 is echter arbitrair want gebaseerd op een bestuurlijke keuze op grond van bepaalde bestuurlijke veronderstellingen. Afhankelijk van o.m. feitelijke neerslagsituatie ter zijner tijd, de lozings/maalcapaciteit in IJmuiden en Zeeburg, de alsdan beschikbare maalcapaciteit van de AGV polders en de keuze door het bevoegde crisismanagement voor Beheerssituatie 1 of 2 (zie HKV Lijn IN Water blz 36 ev.) kan het te bergen volume veel groter blijken te zijn. De calamiteitenberging kan dus worden aangemerkt als “een activiteit die betrekking heeft op een hoeveelheid water van meer dan 5 mln m3” zoals bedoeld onder pt. 15.3. van de D-lijst. Uit jurisprudentie blijkt bovendien dat de drempelwaarden uit de D-lijst niet te strikt dienen te worden opgevat, vooral indien sprake is van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Het is duidelijk dat daar bij inrichting en gebruik van de Ronde Hoep voor waterberging zeker sprake van is. Waarom deze mogelijkheid dan niet aangegrepen? Te veel haast?
 
En dit zijn nog maar enkele voorbeelden uit een reeks van vele gebreken in de motivering en onderbouwing door de Provincie.
 
Wij vragen U. Als de haast dan zo groot is en de onduidelijkheden zo sprekend, waarom wordt in de Structuurvisie dan niet gekozen voor een tijdelijke oplossing met algehele revisie en verwijdering van de inrichting van de Ronde Hoep indien en wanneer zich een beter oplossing dan calamiteitenberging in de Ronde Hoep voor doet? Dan kan in de toekomst worden gerepareerd wat nu fout kan zijn gegaan.  
 
U bent weer gewaarschuwd!
Stichting De Ronde Hoep
 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010