Provincie                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
INSPREKEN IN VERGADERING VAN DE COMMISSIE ROV VAN PROVINCIALE STATEN IN HET PROVINCIEHUIS
(25 januari 2007 vanaf 9.45 uur provinciehuis)
 
Voorzitter, dames en heren statenleden,
 
Tijdens Uw vergadering van 30 november j.l. had ik de eer om voor U te spreken. Toen sprak ik U mede aan op het onderwerp vertrouwen van burger in overheid. Ik kan U nu mededelen dat de ons toegezegde beantwoording van onze reactie op het antwoord van GS op onze brief van 28 april 2006 ons nog steeds niet heeft bereikt. Wel ontvingen wij een verslag van het overleg met de gedeputeerde, maar dat verslag rept geen woord over een van de belangrijkste onderwerpen van dat gesprek namelijk de mogelijkheid van toekomstig frequenter gebruik van een inlaatmechanisme in de Ronde Hoep dan alleen ten tijde van een zogeheten calamiteit. In de weergave van de gedeputeerde zoals staat in de notulen van de vergadering van 30 november j.l. kunnen wij ons niet vinden. Beide constateringen stellen ons teleur en vergroten ons vertrouwen in deze overheid wederom niet.
 
Blijkens de agenda heeft U een kwartiertje uitgetrokken voor bespreking van het voorstel van GS om de Ouderkerkerplas buiten het calamiteitenbergingsonderzoek te plaatsen..
 
Ons inziens is dit voorstel verwarrend, voorbarig en zonder basis in voldoende nauwkeurige metingen en detailering van onderzoek . Bovendien getuigt het van een gebrek aan solidariteit met de bewoners van de Ronde Hoep en dat terwijl in dit dossier juist een gezamenlijk standpunt van alle betrokkenen de beste kansen biedt voor een goede oplossing.
 
Ik zal me nader verklaren.
 
Verwarrend inderdaad. In juni 2006 is het rapport van HKV uitgekomen over de effecten van de inzet van de Ouderkerkerplas voor calamiteitenberging in de Ronde Hoep. Op 30 november 2006, dus 5 maanden later, was Uw commissie vergadering. Ruimschoots de tijd dus om het rapport te lezen.
In tegenstelling tot de andere scenarios noemde GS t.a.v het vastgestelde besluitvormingsscenario als een van de argumenten vóór dat er daadoor meer ruimte bestaat voor nader onderzoek van het alternatief Ouderkerkerplas.
Dus het door ROV vastgestelde scenario was het enige dat de Ouderkerkerplas binnen het onderzoek hield en de commissie ROV bevestigde dat door zijn besluit, na lezing van het HKV rapport.
Ja inderdaad de gedeputeerde kondigde toen aan dat hij het onderwerp Ouderkerkerplas wederom aan de orde wilde stellen maar wat wil hij dan weten ? Of de commissie het bij nader inzien toch niet eens is met het eigen besluit? Dan worden de procedures toch wel erg omslachtig.
Kortom verwarrend en daardoor geen voldoende basis voor besluitvorming en dus onzorgvuldig.   
 

En waarom zo’n haast? Alle benodigde metingen aan de kant van De Ronde Hoep hebben nog niet eens plaatsgevonden en het HKV rapport beschrijft nog maar de hoofdlijnen. Blijkens blz 2-1 van dit rapport is de gekozen beoordelingssystematiek weliswaar geschikt ter ondersteuning van een afweging van hoofdlijnen maar er wordt mee rekening gehouden dat, als daar aanleiding toe bestaat, factoren die van doorslaggevend belang zijn voor de besluitvorming, in meer detail worden uitgewerkt. Hoe kunnen we nou weten welke factoren dat zijn als benodigde metingen en detail onderzoek niet eens hebben plaatsgevonden en de logistieke consequenties van inundatie nog niet duidelijk in kaart zijn gebracht. Hoe weten we dan of er aanleiding kan bestaan voor een onderzoek van zulke factoren. De voordracht van GS is dus voorbarig en ook daarom onzorgvuldig.
 
En dan is er nog iets. Zoals U weet heeft GS van Utrecht op 8 januari besloten om het waterpeil in de polder Groot Mijdrecht Noord niet verder te verlagen en op termijn zelfs te verhogen. Met dit besluit stellen GS van Utrecht het kader voor de keuze medio 2007 van een voorkeursstrategie.
Het lijkt er sterk op dat de aanleg van een plas in die polder geleidelijk dichterbij komt. Ook aan Uw zijde wordt naar ik begrijp ernstig rekening gehouden met deze mogelijkheid.
M.i. moet wij ons er nu gezamenlijk voor inzetten om te voorkomen dat er aan beide zijden van de Waver een waterplas zal kunnen ontstaan.
Volgens AGV zal een plas in GMN, als die er komt, zeker geschikt zijn voor calamiteitenberging. Moet dan een gelijksoortig gebieden ook aan de andere kant van de Waver worden ingericht. Die capaciteit heeft AGV dan niet eens nodig.
Natuurlijk zijn er problemen maar die liggen dan vooral op bestuurlijk terrein zoals een mogelijk competentie verschil tussen GS van Utrecht en GS van Noord-Holland. Maar het kan toch niet zo zijn dat een competentieverschil kan leiden tot het offeren van een of meerdere polders ? De provincies liggen toch beide in Nederland?
Welnu daar ligt onze en uw taak. Te zorgen dat door dit gedoe niet onnodig polders worden geofferd, niet de Ronde Hoep en niet de Ouderkerkerplas. Houdt die nu bij elkaar dat kan de kracht van Uw en onze argumenten alleen maar versterken.
 
Tenslotte is het voorstel van GS aan de commissie ROV in dit stadium compleet onnodig, tenzij er overtuigende argumenten zijn die aan de burger nog niet zijn bekendgemaakt. Die hoor ik dan gaarne.
 
Al met al dring ik er met de grootst mogelijke nadruk bij U op aan om niet akkoord te gaan met het voorstel van GS zodat de Ouderkerkerplas zeker in dit stadium gewoon onderdeel blijft uitmaken van het calamiteitenbergingsonderzoek.
 
 
 
 
 
 
 
 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010