Provincie                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
Aan
Mevrouw R. Kruisinga
Gedeputeerde van de Provincie Noord Holland,
De heer J de Bondt
De Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht,
De heer W. Pieterman
Wethouder van de Gemeente Ouder-Amstel
 
 
 
Ouderkerk aan de Amstel, 8 mei 2008
 
Betreft : Overleg 22 april 2008.
 
Mevrouw, Mijne Heren
 
Voor de goede orde bevestigen wij hierbij van onze kant de uitkomsten van het overleg dat wij met U mochten hebben op 22 april 2008. Van onze kant namen aan het overleg deel de heer W J Aalders, de heer K van Wolferen en de heer A J Klaassen. Daarnaast namen, naast uzelf, als ambtelijke ondersteuning aan het overleg deel mevr. E. J. van den Kerkhof voor de Gemeente Ouder-Amstel, mevr. E. Kool voor de Provincie Noord Holland en de heer H.J. Kelderman voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
 
Door ons was voor het overleg een gespreksnotitie ingediend, welke volledigheidshalve als bijlage aan deze brief is gehecht, met daarin drie agendapunten welke door u als zodanig zijn geaccepteerd. Van uw kant werden daaraan geen expliciete punten toegevoegd.
 
Na uitvoerige en, naar wij menen te mogen vaststellen, van beide kanten constructief gevoerde discussie leidde een en ander vooralsnog tot het volgende resultaat.
 
Ad 1: geen impliciete besluitvorming
Er zal in het vervolg een expliciet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de principiële vraag of ten behoeve van een eventuele calamiteitenberging in de Polder de Ronde Hoep vooraf maatregelen moeten worden getroffen en anderzijds waaruit alsdan die maatregelen zouden moeten bestaan. Eerder door de overheden gewekte suggesties, zie onder andere de brief van de Provincie Noord Holland van 2 januari 2008, als zou een bevestigend antwoord zijdens de bewoners op de principiële vraag worden uitgelegd als een dus akkoord gaan met het realiseren van kunstwerken ten behoeve van gereguleerde inundatie zijn niet als zodanig bedoeld geweest en in ieder geval niet meer aan de orde.
 
Ad 2: Absolute schadeverantwoordelijkheid
Hoogheemraadschap, Provincie en Gemeente erkennen de absolute schadeverantwoordelijkheid zoals omschreven in de gespreksnotitie, d.w.z dat in die gevallen waarin de inundatie van de Polder het gevolg is van een (crisis)managementinterventie de bewoners, eigenaren en gebruikers aanspraak kunnen maken op volledige schadevergoeding, ongeacht de wijze waarop de inundatie in het kader van de interventie is ontstaan. Van de kant van het Hoogheemraadschap werd daar aan toegevoegd dat zodra een dergelijke interventie berust op een formele aanwijzing van de polder door de Provincie tot een calamiteitenbergingsgebied het Hoogheemraadschap bereid is tot een omkering van de bewijslast ten gunste van bewoners, gebruikers en eigenaren.
 
Ad 3: Aquatunneling
Hoogheemraadschap, Provincie en Gemeente staan positief tegenover een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van aquatunneling zoals omschreven in de gespreksnotitie en zullen toetreden tot een door de Stichting daartoe te vormen consortium van private en publieke partijen. Van deze bereidheid mag bij de consortiumvormende activiteiten gewag worden gemaakt. Een en ander echter met die verstande dat in dat kader zij zelf geen initiatieven zullen ontwikkelen en met de aantekening dat zij bij voorbaat sceptisch staan niet zozeer tegenover de technische haalbaarheid als wel de planmatige en financiële haalbaarheid. Niettemin zijn zij bereid de onderzoeksuitkomsten te betrekken in de definitieve besluitenvorming.
 
Flankerende aan deze drie hoofdpunten kwam nog het volgende naar voren:
 
  1. Bij gereguleerde inundatie zoals tot nu toe voorgesteld door de overheden kunnen deze geen garantie geven dat nooit meer water ingelaten zal worden dan de 2,4 miljoen kubieke meter die correspondeert met de in het overheidsvoorstel aangehouden maximale inundatiehoogte van ca. 60 cm. Indien de omstandigheden dat vergen zal eventueel net zo’n grote hoeveelheid water worden ingelaten als die welke de polder zou binnenkomen bij het doorsteken van de dijken. Het Hoogheemraadschap zal nog nagaan of er gegevens bekend zijn die aangeven hoe groot de kans op dergelijke omstandigheden is.
  2. Het gedeelte van de Polder de Ronde Hoep ten noorden van de A9, hierna aan te de duiden als Benning, kent voor de bewoners een vergelijkbaar risicoprofiel als bijvoorbeeld Watergraafsmeer en Bijlmermeer. Om die reden zullen, ongeacht de uitkomst van de verdere besluitvorming over het gedeelte ten zuiden van de A9, voor de bewoners van Benning bij de A9 waterkerende voorzieningen aangebracht worden voor het geval de Polder de Ronde Hoep spontaan dan wel als gevolg van enigerlei crisismanagementinterventie geheel of gedeeltelijk inundeert.
  3. Nogmaals wordt van de kant van de overheden bevestigd dat indien de Polder Groot Mijdrecht Noord, volgens de huidige plannen, permanent onder water wordt gezet, hetgeen tussen 2025 en 2030 het geval zou kunnen zijn, binnen het middenscenario ook de theoretische noodzaak vervalt om eventueel de Polder De Ronde Hoep voor calamiteitenberging aan te wenden.
  4. Desgevraagd geeft de Stichting te kennen dat wanneer aquatunneling realiseerbaar zou blijken zij er de voorkeur aangeeft tijdens de realisatie periode van naar verwachting 10 tot 15 jaar geen andere materiële voorzieningen, zoals gereguleerde inlaat, te treffen. In het verlengde daarvan neigt de Stichting überhaupt naar een voorkeur om in verband met de boogde toekomst voor Groot Mijdrecht Noord in ieder geval in de periode tot 2030 geen materiële voorzieningen te treffen. Voor de Provincie was dit standpunt aanleiding een eigen verantwoordelijkheid voor te behouden. Hoewel de kans dat vóór 2030 van een inlaatwerk voor gereguleerde inundatie gebruik gemaakt zou moeten worden verwaarloosbaar klein is, zou die kans bestuurlijk toch weer groot genoeg kunnen zijn om de realisatie door te zetten.
  5. De overheden kondigen aan voor 28 mei 2008 een inloopavond voor bewoners, eigenaren en gebruikers te organiseren, waar zij met deskundigen van gedachten kunne wisselen over de huidige stand van zaken. Alleen de bewoners, gebruikers en eigenaren ten zuiden van de A9 zullen voor deze avond worden uitgenodigd.
 
Tot zover wat ons betreft de uitkomsten van het overleg op 22 april 2008. Mocht e.e.a van uw kant aanleiding zijn tot op- of aanmerkingen dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Wij zullen thans de verdere voorbereidingen voor het onderzoeksconsortium met kracht voortzetten en u daarvoor via de ambtelijke contactpersonen over informeren.
 
 
Met vriendelijke groet,
Stichting De Ronde Hoep i.o.
 
 
 
 
W.J. Aalders
(voorzitter) 
 
  
 
 
 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010