Provincie                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
Aan het College van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Noord-Holland
T.a.v. mevrouw drs R. Kruisinga
Gedeputeerde Water en Europa
Postbus 123
2000 MD Haarlem
 
 
 
 
Ouderkerk aan de Amstel, 23 december 2008
 
 
Zeer Geacht College,
 
Hartelijk dank voor Uw brief van 11 december jl. We maken daar graag Uw bereidheid uit op om ook weer schriftelijk met ons te communiceren.
 
Hopelijk ten onrechte menen wij uit Uw brief te moeten afleiden dat U niet wilt overleggen met bewoners en agrariërs over het vaststellen van de zogenaamde nevenfunctie van de polder of een “specifieke schadevergoedingsregeling”. Als onze conclusie juist is dan zouden wij dat ten zeerste betreuren. U zou dan wederom “over onze hoofden” heen willen regeren.
 
Voorts lezen wij in Uw brief dat U in het gesprek van 22 april jl. zou hebben aangegeven dat U niet wilt wachten op de uitkomsten van ons haalbaarheidsonderzoek. Deze toevoeging is nieuw voor ons. Het valt te voorzien dat daardoor een zware last komt te liggen op de haalbaarheid van dat onderzoek zelve. 
 
Wij herinneren ons niet dat dit tijdens het overleg van 22 april jl Uwerzijds gesteld zou zijn. Evenmin staat dat in ons verslag noch in de reactie daarop van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht van 26 mei j.l.. Wèl noteerden wij Uw scepsis ten aanzien van de planmatige en financiële haalbaarheid van het plan. Daarom wilde U geen zitting nemen in een door ons voorgesteld consortium. U liet ons weten wel mee te willen denken en de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in Uw definitieve besluitvorming te willen betrekken. In goed vertrouwen op Uw uitspraken hebben wij contacten gelegd met de TU Delft en grote respectabele ingenieursbureaus die serieuze belangstelling toonden en tonen in onze plannen. Thans wordt met hen gewerkt aan de vorming van een projectgroep voor de uitvoering van het onderzoek dat naar wij verwachten in de loop van de eerste helft van 2009 kan starten.
 
 
 
 
Zoals gezegd zijn we zeer ongelukkig met Uw nieuwe stelling. Wij vrezen dat daardoor grote
schade kan worden toegebracht aan de geloofwaardigheid van het project waarover U zelf stelde mee te willen denken. Daarom verzoeken wij U met klem Uw positie ten aanzien van het haalbaarheidsonderzoek te heroverwegen.
 
Voorts verzoeken wij U ons zeker ook te betrekken bij het opstellen van de door U bedoelde “specifieke schadevergoedingsregeling”.
 
Ten slotte merken wij voor de goede orde op dat in de bij ons huis-aan-huis bezorgde lokale bladen, de Amstelgids, de Ronde Vener en de Nieuwe Meerbode geen melding is gemaakt van vaststelling door Provinciale Staten van Noord-Holland op 4 november j.l. van een ontwerp-Waterplan. Ook op de website van de Provincie kunnen we zulke informatie niet vinden. Voor het vervolg verzoeken wij U (mede met het oog op de door U mogelijk overwogen verdere stappen) die stappen zodanig bekend te maken dat wij daarvan op eenvoudige wijze kunnen kennisnemen, dat wil zeggen via onze lokale huis-aan-huisbladen en door opname op Uw website en/of door directe kennisgeving aan ons adres. Deze laatste wijze van kennisgeving heeft uiteraard onze voorkeur.
 
Mede in verband met de voortgang van het project zien wij Uw antwoord gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet.
 
Met vriendelijke groet
 
Stichting De Ronde Hoep (i.o.)
 
 
 
W.J. Aalders
(voorzitter) 
 
 
 
 
 
 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010